Виховна робота


             Виховна робота є важливим компонентом навчально-виховного процесу і здійснюється на основі концепції організаційно-виховної роботи, що розроблена в училищі. В основу цієї концепції покладені принципи Конституції України, Закону „Про вищу освіту”, Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти України, Національна доктрина розвитку освіти України в XXIстолітті.

           Названі документи ставлять завдання -  формування особистості, яка  була б гармонійно розвиненою, високоосвіченою, наділена громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними  й патріотичними почуттями,  усвідомлювала свою приналежність до європейської культури і відповідала таким вимогам як самодостатність, ініціативність, здатність боронити власні права, поважати права інших членів суспільства.

           Мета формування такої особистості вимагає наповнити всі ланки навчально –виховного  процесу  змістом, який би визначав виконання  соціального замовлення суспільства – підготовку висококваліфікованого фахівця  та відображав історію, мистецтво, культуру рідного краю.

           Єдність суспільних інтересів, інтересів самої особистості і завдань, що стоять перед  навчальним закладом, визначає сутність виховного процесу  педагогічного колективу училища.